2nd Announce Mini-Symposium JKI

2nd Announce Mini-Symposium JKI